x 
Twój koszyk jest pusty

Wybierz Język

Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zdjęcia do Dowodu Osobistego

Wzór zdjęcia do dowoduWzór dowodu osobistego rewers

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Wymagania dotyczące zdjęć:

 1. Zdjęcie z głową w pozycji lewego półprofilu

 2. Lewe ucho widoczne

 3. Oczy otwarte i wyraźnie widoczne

 4. Bez nakrycia głowy (chyba że ze względów religijnych)

 5. Bez okularów z ciemnymi szkłami (chyba że z powodu wady wzroku) 

 6. Oświetlenie równomierne, bez cieni

 7. Tło jednolite białe lub inne jasne

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego znajduje sie na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do WNIOSEK DO POBRANIA  

Wniosek składamy w Katowicach na ul. Młyńskiej 4

Referat Dowodów Osobistych
Telefon: (32) 2593-365

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=10&id=104

 

 

Dowód osobisty wydaje:

 • właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).
 • w razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały - organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.
 • jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.

 

Wymagane dokumenty

 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

 1. dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się wymienionych powyżej odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby, na żądanie organu gminy, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, której wniosek dotyczy, z wyjątkiem małoletnich do ukończenia 5 roku życia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w imieniu osób, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych składają rodzice, ustanowieni przez sąd opiekunowie lub kurator.

W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego lub nie może osobiście odebrać dowodu osobistego w organie gminy - z powodu choroby, niepełnosprawności lub „innej niedającej się pokonać przeszkody”, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

Dowód osobisty odbiera się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:

 1. dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
 2. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
 3. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
 4. dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 5. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

Termin załatwienia sprawy:

 • do trzydziestu dni od daty złożenia wniosku
 • w szczególnych przypadkach w/w termin może być krótszy lub dłuższy

 

 

Obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o wymianie dowodu osobistego

 

Obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym (w tym również serii i numeru dowodu osobistego w przypadku jego wymiany) spoczywa wyłącznie na podatnikach podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego a także na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zgłoszenia takiego dokonuje się bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych

 

 
Dane pochodzą ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  http://www.msw.gov.pl/portal/pl/365/Wydanie_dowodu_osobistego.html 
 
 

Poprawiono: środa, 24, kwiecień 2013 09:02

VM - Featured products

Go to top